Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/20

 

KALENDARIUM

 • No upcoming events
AEC v1.0.3

Zasady naboru uczniów do Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
na rok szkolny 2019/2020

 

1. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale odbywa się zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.),

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60 ze zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących uczniami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017, poz. 586),

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),

- Zarządzeniem nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r., w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim,

- Statutem Liceum.

 1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 do:
 • trzyletniego liceum (absolwenci oddziałów gimnazjalnych)

- klasa z polskim językiem nauczania

- klasa dwujęzyczna

 • czteroletniego liceum (absolwenci szkół podstawowych)

- klasa z polskim językiem nauczania

- klasa dwujęzyczna

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej trzyletniego Liceum decydują kryteria uwzględniające łączną liczbę punktów uzyskanych za:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego w przeliczeniu na punkty,

b) oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a określonych w regulaminie rekrutacji (język polski, język angielski, matematyka, najkorzystniejsza dla ucznia ocena z jednego z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie).

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d) inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

e) aktywność społeczną.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej czteroletniego Liceum decydują kryteria uwzględniające łączną liczbę punktów uzyskanych za:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty w przeliczeniu na punkty,

b) oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, a określonych w regulaminie rekrutacji (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, najkorzystniejsza dla ucznia ocena z jednego z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie),

c) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

d) inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły,

e) aktywność społeczną.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którzy w ramach uczestnictwa w tychże  realizowali w całości lub poszerzone treści podstawy programowej odpowiednio gimnazjum lub szkoły podstawowej, z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.

6. Dyrektor Liceum przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

7. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej Liceum w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy – w oparciu o odrębne przepisy.

8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

9. Rejestrację kandydatów prowadzi się w systemie elektronicznym przez stronę internetową Liceum – zakładka: Nabór elektroniczny.

Kandydaci składają ponadto do Dyrektora wniosek o przyjęcie do Liceum, w wersji papierowej, według przyjętego przez Szkołę wzoru odrębnego dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych i szkół podstawowych (Wnioski o przyjęcie do Liceum stanowią odrębne dokumenty). Wzory stosownych dokumentów można pobrać w Sekretariacie lub ze strony internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

10. O przyjęciu do klasy pierwszej LO w Boguchwale decyduje liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym według rankingu (od największej liczby punktów) oraz ustalona liczba miejsc.

1) W przypadku oddziałów tradycyjnych kandydat musi osiągnąć próg punktowy wynoszący 100 punktów.

2) Uczeń ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, musi przekroczyć próg punktowy 120 punktów oraz uzyskać pozytywny wynik z wewnątrzszkolnego sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Poprzez pozytywny wynik rozumieć należy uzyskanie co najmniej 30% możliwych do zdobycia punktów.
Punków uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji językowych nie wlicza się do ogólnej liczby punktów zdobytych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

3) Limit przyjęć do klas tradycyjnych tworzonych w Liceum wynosi 22 uczniów; do dwujęzycznych 24 uczniów.

 

Nabór do trzyletniego liceum (absolwenci gimnazjów)

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum, otrzymuje punkty:

           1)      pochodzące z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym) wyrażonych w procentach poprzez zastosowanie mnożnika 0,2.

             2)      Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i najbardziej korzystnego dla ucznia z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

3) Za świadectwo z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 7 punktów.

            4) Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (łącznie maksymalnie 18 punktów):

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach.

5) Z przeliczenia kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego mają zastosowanie przepisy §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017, poz. 586).

 

Nabór do czteroletniego liceum (absolwenci szkół podstawowych)

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum, otrzymuje punkty:

1)      pochodzące z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty wyrażonych w procentach poprzez zastosowanie mnożnika 0,35: język polski, matematyka; oraz 0,3 z języka obcego nowożytnego (w wypadku osoby aplikującej o przyjęcie do klasy dwujęzycznej – musi być to j. angielski).

2)      Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i najbardziej korzystnego z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos na świadectwie ukończenia szkoły:

 • celujący – 18 punktów
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

3) Za świadectwo z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 7 punktów.

4) Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły (łącznie maksymalnie 18 punktów):

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach.

    5) Z przeliczenia kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 punkty.

 2. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty mają zastosowanie przepisy § 14.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 610).

 

 

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

Jesteśmy eko – zbiórka makulatury

Jesteśmy eko – zbiórka makulatury

Przez cały najbliższy tydzień trwa w Liceum zbiórka starych czasopism, zeszytów, podręczników i książek. Środki ze sprzedaży makulatury zostaną przeznaczone...

 
Zajęcia z terenoznawstwa w LOB

Zajęcia z terenoznawstwa w LOB

W ramach projektu: „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała”, w roku szkolym 2019/20, w Liceum realizowany jest szereg zajęć rozwijających dla uczniów....

 
 

NASZE SUKCESY »

Matura 2019 – podsumowanie

Matura 2019 – podsumowanie

W bieżącym roku szkolnym egzaminu maturalnego w skali kraju nie zdał niemal co  piąty uczeń, w województwie podkarpackim porażka stała się udziałem 19%...

 
I MIEJSCE MICHAŁA MACHOWSKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z MATEMATYKI „APOLONIUSZ” 2018/2019

I MIEJSCE MICHAŁA MACHOWSKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z MATEMATYKI „APOLONIUSZ” 2018/2019

Niezmiernie miło nam poinformować, że Michał Machowski, uczeń klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, zajął I miejsce...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij