Zasady

 

KALENDARIUM

  • No upcoming events
AEC v1.0.3

Zasady naboru uczniów do Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale
na rok szkolny 2017/2018

1. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale odbywa się zgodnie z:

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ),
  • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletnieniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących dotychczasowego gimnazjum,
  • Zarządzeniem Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum decydują kryteria uwzględniające łączną liczbę punktów uzyskanych za:

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego w przeliczeniu na punkty,

b) oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a określonych w regulaminie rekrutacji,

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

d) inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

e) aktywność społeczną.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którzy w ramach uczestnictwa w tychże  realizowali  w całości lub poszerzone treści podstawy programowej gimnazjum z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.

4. Dyrektor Liceum przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.

5. Dyrektor Szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej Liceum w przypadku, gdy uczeń powraca z zagranicy lub liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, powinni wykazać się znajomością drugiego języka nauczania potwierdzoną zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

7. Kandydaci składają do dyrektora wniosek o przyjęcie do Liceum według przyjętego przez szkołę wzoru.

Rejestrację kandydatów prowadzi się w systemie elektronicznym przez stronę internetową Liceum – zakładka: Nabór elektroniczny.

Kandydat może dokonać rejestracji, posługując się dokumentami także w wersji papierowej. Wzory stosownych dokumentów można pobrać w Punkcie Naboru lub ze strony internetowej w dziale „Dokumenty”.

O przyjęciu do klasy pierwszej LO w Boguchwale decyduje liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym wg rankingu (od największej liczby punktów).

Zasady kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
w Boguchwale w roku szkolnym 2017/2018:

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów.

2. Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i najbardziej korzystnego z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos na świadectwie ukończenia gimnazjum:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punktów

3. Za świadectwo z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 7 punktów.

4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

—  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

—  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

—  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy:

—  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

—  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

—  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

—  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

—  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

—  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

—  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

—  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

—  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8  i art. 32a ust. 4 ustawy:

—  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

—  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

—  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

—  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

—  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

—  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

—  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

—  krajowym – przyznaje się 3 punkty,

—  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

—  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. Z przeliczenia kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu – 3 punkty.

 W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego mają zastosowanie przepisy §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego i na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 586).

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Boguchwale na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku do przyjęcia do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.05 – 09.06.2017 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 23.06– 27.06.2017 r.
do godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 08.05 – 27.06.2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 30.06.2017 r.
do godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
30.06 – 05.07.2017 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 07.07.2017 r.
do godz. 10:00

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij