Ochrona danych osobowych RODO

 

KALENDARIUM

 • No upcoming events
AEC v1.0.3

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale ul. Suszyckich 11, 36-040 Boguchwała (dalej: Liceum). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego Liceum przetwarza moje dane osobowe? Liceum przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Liceum.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?  Administratorem Państwa danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. Liceum odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Liceum poprzez email: liceum@boguchwala.pl oraz pod numerem telefonu 17 871 44 21 lub z Inspektorem ochrony danych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych? Z Inspektorem ochrony danych w Liceum mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@boguchwala.pl
W jakim celu Liceum przetwarza moje dane osobowe?  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Liceum w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu:

-         zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki,

-         umożliwienia uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

-         kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań określonych w ustawie prawo oświatowe stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

-         sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia Liceum.
Kto jest odbiorcą moich danych? 
 1. Liceum nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Liceum powierzyło do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Liceum  ?  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na Liceum  , a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Jakie uprawnienia mi przysługują?  W związku z przetwarzaniem przez Liceum danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę?  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Liceum narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Liceum Ochrony Danych Osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?  Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa o oświatowego.
Skąd Liceum ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Liceum. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Liceum ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Liceum z tego obowiązku.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSÓB ZAINTERESOWANYCH W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCHZainteresowane osoby (uczniowie, rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby) są uprawnione do złożenia wniosku w zakresie obsługi ich praw wynikających z RODO, a Liceum zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:Zainteresowana osoba może zgłosić wniosek do Liceum w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

 1. Liceum rozpatruje wniosek złożony przez zainteresowaną osobę lub osobę działającą w jej imieniu:

-         w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-         w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań zainteresowanej osoby ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje zainteresowaną osobę listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem zainteresowanej osoby, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje zainteresowaną osobę listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 1. Osoba zainteresowana może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 2. Osoba zainteresowana może złożyć wypełniony wniosek w Liceum lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@boguchwala.pl.
 3. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Liceum żądania Osoby Zainteresowanej.
 4. Osoba Zainteresowana uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Liceum.
 5. W imieniu Liceum Inspektor ochrony danych udziela Osobie Zainteresowanej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Osoby Zainteresowanej.
 6. Liceum nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 7. Właściwym dla Liceum organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@boguchwala.pl.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

 

 

 

<< wstecz

O tym się mówi »

Nowy rozdział w edukacji LOB

Nowy rozdział w edukacji LOB

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale przystępują po raz pierwszy do matury międzynarodowej – International Baccalaureate...

 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Jachyry

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Jachyry

7 grudnia 2023 roku w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz...

 
 

NASZE SUKCESY »

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Jachyry

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Mai Jachyry

7 grudnia 2023 roku w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono dyplomy Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz...

 
NAGRODA TPLOB ZA WYSOKIE LOKATY W NAUCE

NAGRODA TPLOB ZA WYSOKIE LOKATY W NAUCE

Z wielką przyjemnością przedstawiamy tegorocznych laureatów Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale (TPLOB) za osiągnięcie...

 
 
 
 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. więcej informacji

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamknij